Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 21. 08. 1989

V Praze na Václavském náměstí a na přilehlé pěší zóně se shromáždilo několik tisíc lidí, aby si připomněli srpnovou okupaci 1968 a její tragické důsledky. Manifestace se zúčastnili političtí aktivisté z Maďarska, Polska, Itálie, východního i západního Německa. Shromáždění lidé skandovali hesla na podporu nezávislých iniciativ a jejich představitelů, lidských práv, svobody a demokratického vývoje v Polsku a Maďarsku. Policejní jednotky proti manifestaci násilně zakročily a rozehnaly ji. Podle Federálního ministerstva vnitra se manifestace zúčastnilo jeden a půl tisíce lidí, 990 bylo kontrolováno, zadrženo bylo 105 československých a 56 zahraničních účastníků, mj. byli vzati do vazby také dva maďarští občané. Ještě před konáním demonstrace bylo však zadrženo celkem 81 "ideových vůdců protisocialistických vystoupení", proti 1159 občanům "byla uplatněna účinná opatření", 166 osob bylo před 21. srpnem povoláno na vojenské cvičení. V důsledku opatření na státních hranicích se do Československa nedostalo 405 Poláků, 46 Maďarů a 36 Italů.

 

Událost dne 21. 08. 1969

V Praze a některých dalších městech se poprvé od roku 1968 konaly masové demonstrace proti okupaci. Byly rozehnány policií. Při potlačování demonstrace připomínající si 1. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR byli v Brně zastřeleni Danuše Muzikářová a Stanislav Valehrach. Demonstrace jako výraz spontánního lidového odporu vyvrcholily nejen na Václavském náměstí, ale v celém centru Prahy, v Brně, v Bratislavě, v Liberci a v dalších městech. V Praze zasahovalo proti občanům 560 příslušníků VB, 700 ministerstva vnitra, 2 600 členů Lidových milicí, 200 příslušníků Civilní obrany, 600 Pohraniční stráže, 1 700 vojáků a tankový pluk (88 tanků). Celkem bylo proti demonstrujícím občanům nasazeno dvacet tisíc příslušníků ČSLA, 310 tanků, 40 000 příslušníků LM, 30 000 VB a MV, 200 obrněných transportérů, 2 300 aut. V Praze byli tři demonstrující občané mrtví, devatenáct zraněných, v Brně dva mrtví, osm těžce a dvanáct lehce zraněných. Jen v Praze bylo zadrženo a předvedeno k výslechu 649 občanů, z nichž osmdesát procent bylo mladších 25 let.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1969/1969.php

 

Událost dne 21. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Prohlášení sovětské tiskové agentury TASS k obsazení Československa TASS je pověřen oznámit, že straničtí a státní činitelé Československé socialistické republiky se obrátili na Sovětský svaz a ostatní spojenecké státy s prosbou o poskytnutí neprodlené pomoci bratrskému československému lidu včetně pomoci ozbrojenými silami. Tato žádost byla vyvolána nebezpečím, které hrozilo v Československu existujícímu socialistickému řádu a ústavou ujištěné státnosti ze strany kontrarevolučních sil, které se spikly s vnějšími socialismu nepřátelskými silami. Události v Československu a kolem něho byly nejednou předmětem výměny názorů vedoucích činitelů bratrských socialistických zemí včetně činitelů Československa. Tyto země se shodují v tom, že podpora, upevnění a obrana socialistických vymožeností národů je společná internacionální povinnost všech socialistických států. Toto společné hledisko bylo slavnostně vyhlášeno také v bratislavském prohlášení. Další zostření situace v Československu se dotýká životních zájmů Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, zájmů bezpečnosti států socialistické soustavy. Nebezpečí socialistickému zřízení v Československu je současně nebezpečím pro základy evropského míru. Sovětská vláda a vlády spojeneckých zemí - Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, vycházejíce z principů pevného přátelství a spolupráce a v souladu s existujícími smluvními povinnostmi, se rozhodly vyplnit zmíněnou prosbu o poskytnutí nutné pomoci bratrskému československému lidu. Toto rozhodnutí je v plném souladu s právem států na individuální a kolektivní obranu, jak je to zakotveno ve spojeneckých smlouvách, uzavřených mezi bratrskými socialistickými zeměmi. Odpovídá rovněž základním zájmům našich zemí na obranu evropského míru proti militaristickým silám, agresi a revanše, které nejednou vehnaly národy Evropy do války. Sovětské vojenské jednotky spolu s jednotkami jmenovaných spojeneckých států vstoupily 21. srpna na území Československa. Budou ihned odveleny, jakmile bude zlikvidováno vzniklé nebezpečí pro socialistické vymoženosti v Československu, nebezpečí pro bezpečnost zemí socialistického společenství a zákonitá vláda uzná, že tam další pobyt těchto vojenských jednotek není nutný. Uskutečněné kroky nejsou zaměřeny proti jakémukoliv státu a nikterak nepoškozují státní zájmy kohokoliv. Slouží míru a jsou vyvolány starostí o jeho upevnění. Bratrské země pevně a odhodlaně stavějí proti libovolnému vnějšímu nebezpeční svou nerozbornou solidaritu. Nikdy nikomu nebude dovoleno vytrhnout jediný článek ze spojenectví socialistických států. (Uveřejněno 21. 8. 1968 v sovětském deníku ÚV KSSS Pravda)

 

Událost dne 21. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Text zvacího dopisu: Vážený Leonide Iljiči, s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu. Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat. V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce. Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině. Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

 

Událost dne 21. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Přečtete si na našich stránkách, jak to vypadalo 21. srpna 1968 v Brně.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1968/1968_brno.php

 

Událost dne 21. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA Bez spojení... Alexej Kelin vzpomíná. Přečtěte si na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/vzp/vzp_0018.php

 

Událost dne 21. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KSČ Všemu lidu Československé socialistické republiky Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země. Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných norem, platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky, předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé situace. PŘEDSEDNICTVO ÚV KSČ

Vice informací: https://www.youtube.com/watch?v=IE0VddDqJa8

 

Událost dne 21. 08. 1968

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA 03.15 hodin V centru města Liberce došlo ke střetu místních obyvatel s projíždějícími sovětskými jednotkami. V důsledku střelby sovětských vojáků došlo k vážným zraněním a prvním obětem na životech. Podrobněji na našich stránkách.

Vice informací: http://www.totalita.cz/1968/1968_liberec.php

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.