Den | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 

Událost dne 18. 07. 1990

Federální shromáždění přijalo ústavní zákon, kterým byly zrušeny Národní výbory. Ústavní zákon č. 294/1990 Sb. z 18. 7. 1990 nahradil komunistickou soustavu národních výborů skutečnou místní samosprávou. Základem místní samosprávy je obec, samosprávné společenství občanů. Zakotvuje se možnost obecního referenda. Národní výbory nahradila obecní zastupitelstva s pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky. Řídící a kontrolní pravomoci republikových vlád podléhají obce pouze tehdy, vykonávají-li tzv. přenesenou působnost, tedy státní správu. Tento ústavní zákon též přejmenoval zastupitelské sbory na zákonodárné a vypustil z Ústavy povinnost státních orgánů opírat se »o tvůrčí iniciativu a o přímou účast pracujících a jejich organizací na své činnosti«.

 

Událost dne 18. 07. 1987

K veřejné diskuzi byl předložen návrh Zákona o státním podniku jakožto jedno z opatření k uskutečnění ekonomické reformy v rámci přestavby hospodářského mechanismu v ČSSR. Návrh zákona byl zveřejněn ve stranickém deníku Rudé právo. Připomínky, náměty, doporučení a návrhy podle přijímal ústřední výbor KSČ (nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, PSČ 125 11), Úřad předsednictva vlády ČSSR (nábřeží kpt. Jaroše 4, Praha 1, PSČ 125 09) a ústřední výbor Národní fronty ČSSR (Valdštejnské náměstí 4, Praha 1, PSČ 118 23) od jednotlivců, kolektivů i organizací do 31. října 1987.

 

Událost dne 18. 07. 1949

V Praze na Pankráci byli popraveni členové protikomunistické odbojové skupiny Praha-Žatec: Josef Gonic, Vilém Sok-Sieger, Miloslav Jebavý, Bohuslav Hubálek a Karel Sabela. Skupina vznikla na podzim 1948 a chtěla svrhnout komunistický režim. ČEST JEJICH PAMÁTCE!

 

Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.